Keresés
Close this search box.

Adatvédelmi tájékoztató

 

A Stark-Strom Kft. szolgáltatóként és adatkezelőként munkája során nagy hangsúlyt fektet a birtokába jutott személyes adatok védelmére mind a megrendelők, mind a dolgozói tekintetében. A Stark-Strom Kft. a  vele kapcsolatba lépő ügyfelek személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az érdeklődők és a megrendelők személyes adatait csak addig tárolja, amíg az adott tevékenység és a törvényi előírás (NAV) azt megkívánja (nevek, telefonszámok, email címek). Amennyiben az ügyfél kéri, a törvény által meghatározott formában adatait töröli, azokat 3. személynek nem adja ki, kivéve, ha arról írásban nem nyilatkozik. Az adatokat kizárólag a munka megrendeléséhez és lebonyolításának céljára használja fel.

Az online kapcsolatfelvétel lényege, hogy Ön a weboldal igénybevételével tájékoztatásban részesüljön szolgáltatásainkról és az azzal kapcsolatos kérdésekről. E-mail címét és az esetlegesen megadott telefonszámát a kapcsolatfelvétel után maximum. 30 napon belül töröljük, kivéve, ha erről másképp nem nyilatkozik az ügyfél.

Cél Megőrzés időtartama
Árajánlat6 hónap
Megrendelés6 hónap
SzámlaJogszabályi előírás
Szerződés2 év
MunkafelvételJogszabályi előírás
E-mail cím1 hónap
Telefonszám1 hónap

Az Ön által megadott információkért, ill. azok valóságtartalmáért viszont semminemű felelősséget nem vállal cégünk.

Amennyiben a fentiek alapján úgy dönt, hogy a kapcsolatfelvétel során felmerülő adatait töröljük vagy módosítsuk (illetve amely tevékenységekre az adott törvény lehetőséget biztosít), kérjük írásban tegye meg, az alábbi e-mail címen:

 starkstromkft@gmail.com

Stark-Strom Kft. adatkezelője:

Erős Krisztián a cég tulajdonosa

Székhely: Esztergom, Táti út 28.

+36 30 919 2330

Mi minősül személyes adatnak?

Olyan adatok, amely alapján Ön azonosított vagy azonosítható a jelenlegi jogszabályi rendelkezések szerint. Ebből kifolyólag személyes adatnak minősül például az Ön neve, lakcíme vagy a számlaszáma, fogyasztási azonosítója.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a ennek elérésére alkalmas. Tehát csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig használható fel.

Személyes adata abban az esetben kezelhető, ha

 • ahhoz Ön mint érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez Ön írásban hozzájárul, vagy törvény elrendeli.

Tevékenységeink, amelyre az adatvédelem vonatkozik:

 • Megrendelés
 • Árajánlat
 • Számla
 • Szerződés
 • E-mail
 • Weblap

Tevékenységeink során az érintett adatok:

Kapcsolattartáshoz használt adatok:

 • E-mail cím
 • Telefonszám

Számlázáshoz elengedhetetlen adatok:

 • Költségviselő neve
 • Költségviselő címe

Látogatóazonosítók (sütik) alkalmazása

Weboldalunk kifejezetten a tájékozódást szolgálja, ezért a „sütik” (anoním jelsorozatok) használ, ezért felugróablakban található elfogadást követően tekinthetik meg azt. Az erről készült tájékoztatást itt olvashatja el a látogató. Az elfogadás a látogató beleegyezését jelenti.Tájékoztatjuk, hogy a cookie (anonim látogatóazonosító) nem alkalmas az Ön személyének azonosítására, nem gyűjt személyes adatot, kizárólag az Ön eszközének technikai adatát érzékeli. ezért Ön nem köteles elfogadni azt. A cookie használatára vonatkozó részletes tájékoztató az oldalt található linken férhető hozzá. Amennyiben Ön ezt kifejezetten elfogadja ezek használatát a weboldalunkon felugró ablakban teheti ezt meg.

 A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Milyen lehetőségeim vannak az adatkezelővel kapcsolatban?

 • Tájékoztatást kérhetek személyes adatainak kezeléséről.
 • Kérhetem személyes adatainak helyesbítését.
 • Kezdeményezhetem a törlését a személyes adataimnak (kivéve a kötelező adatkezelést).
 • Tiltakozhatok személyes adataim kezelése ellen.

Mit kell tennie az adatkezelőnek részemre?

 • Meghatározott időtartamon belül tájékoztatnia kell a jogszabálynak megfelelően (legfeljebb 15 napon belül).

Hova fordulhatok még ilyen jogsértés esetén?

 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
 • Bírósághoz (Célszerű az adatkezelőt írásban tájékoztatni a személyes adataival kapcsolatos panaszáról, mielőtt elndítjuk az eljárást).

Milyen alapfogalmakat érdemes tisztázni?

 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 •  személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 • különleges adat:
  a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,

  b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
 • adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Törvényi háttér:

 • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • Az Európai parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 
 • A Stark-Strom Kft. szolgáltatóként és adatkezelőként munkája során nagy hangsúlyt fektet a birtokába jutott személyes adatok védelmére mind a megrendelők, mind a dolgozói tekintetében. A Stark-Strom Kft. a  vele kapcsolatba lépő ügyfelek személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

  Az érdeklődők és a megrendelők személyes adatait csak addig tárolja, amíg az adott tevékenység és a törvényi előírás (NAV) azt megkívánja (nevek, telefonszámok, email címek). Amennyiben az ügyfél kéri, a törvény által meghatározott formában adatait töröli, azokat 3. személynek nem adja ki, kivéve, ha arról írásban nem nyilatkozik. Az adatokat kizárólag a munka megrendeléséhez és lebonyolításának céljára használja fel.

  Az online kapcsolatfelvétel lényege, hogy Ön a weboldal igénybevételével tájékoztatásban részesüljön szolgáltatásainkról és az azzal kapcsolatos kérdésekről. E-mail címét és az esetlegesen megadott telefonszámát a kapcsolatfelvétel után maximum. 30 napon belül töröljük, kivéve, ha erről másképp nem nyilatkozik az ügyfél.

  Cél Megőrzés időtartama
  Árajánlat6 hónap
  Megrendelés6 hónap
  SzámlaJogszabályi előírás
  Szerződés5 év
  MunkafelvételJogszabályi előírás
  E-mail cím1 hónap
  Telefonszám1 hónap

  Az Ön által megadott információkért, ill. azok valóságtartalmáért viszont semminemű felelősséget nem vállal cégünk.

  Amennyiben a fentiek alapján úgy dönt, hogy a kapcsolatfelvétel során felmerülő adatait töröljük vagy módosítsuk (illetve amely tevékenységekre az adott törvény lehetőséget biztosít), kérjük írásban tegye meg, az alábbi e-mail címen:

   starkstromkft@gmail.com

  Stark-Strom Kft. adatkezelője:

  Erős Krisztián a cég tulajdonosa

  Székhely: Esztergom, Táti út 28.

  +36 30 919 2330

  Mi minősül személyes adatnak?

  Olyan adatok, amely alapján Ön azonosított vagy azonosítható a jelenlegi jogszabályi rendelkezések szerint. Ebből kifolyólag személyes adatnak minősül például az Ön neve, lakcíme vagy a számlaszáma, fogyasztási azonosítója.

  Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a ennek elérésére alkalmas. Tehát csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig használható fel.

  Személyes adata abban az esetben kezelhető, ha

  • ahhoz Ön mint érintett hozzájárul, vagy
  • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez Ön írásban hozzájárul, vagy törvény elrendeli.

  Tevékenységeink, amelyre az adatvédelem vonatkozik:

  • Megrendelés
  • Árajánlat
  • Számla
  • Szerződés
  • E-mail
  • Weblap

  Tevékenységeink során az érintett adatok:

  Kapcsolattartáshoz használt adatok:

  • E-mail cím
  • Telefonszám

  Számlázáshoz elengedhetetlen adatok:

  • Költségviselő neve
  • Költségviselő címe

  Látogatóazonosítók (sütik) alkalmazása

  Weboldalunk kifejezetten a tájékozódást szolgálja, ezért a „sütik” (anoním jelsorozatok) használ, ezért felugróablakban található elfogadást követően tekinthetik meg azt. Az erről készült tájékoztatást itt olvashatja el a látogató. Az elfogadás a látogató beleegyezését jelenti.Tájékoztatjuk, hogy a cookie (anonim látogatóazonosító) nem alkalmas az Ön személyének azonosítására, nem gyűjt személyes adatot, kizárólag az Ön eszközének technikai adatát érzékeli. ezért Ön nem köteles elfogadni azt. A cookie használatára vonatkozó részletes tájékoztató az oldalt található linken férhető hozzá. Amennyiben Ön ezt kifejezetten elfogadja ezek használatát a weboldalunkon felugró ablakban teheti ezt meg.

   A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

  Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

  A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

  Milyen lehetőségeim vannak az adatkezelővel kapcsolatban?

  • Tájékoztatást kérhetek személyes adatainak kezeléséről.
  • Kérhetem személyes adatainak helyesbítését.
  • Kezdeményezhetem a törlését a személyes adataimnak (kivéve a kötelező adatkezelést).
  • Tiltakozhatok személyes adataim kezelése ellen.

  Mit kell tennie az adatkezelőnek részemre?

  • Meghatározott időtartamon belül tájékoztatnia kell a jogszabálynak megfelelően (legfeljebb 15 napon belül).

  Hova fordulhatok még ilyen jogsértés esetén?

  • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
  • Bírósághoz (Célszerű az adatkezelőt írásban tájékoztatni a személyes adataival kapcsolatos panaszáról, mielőtt elndítjuk az eljárást).

  Milyen alapfogalmakat érdemes tisztázni?

  • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
  • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  •  személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
  • különleges adat:
   a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,

   b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
  • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
  • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
  • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
  • nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
  • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
  • adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
  • adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
  • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
  • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
  • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

  Törvényi háttér:

  • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
  • Az Európai parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
  • Mi a cookie fájl?
   A cookie egy kis fájl, ami akkor jön létre, amikor Ön meglátogat egy weboldalt. A cookie-k célja a weboldalak felhasználói élményének javítása A Stark-Strom Kft. természetesen tiszteletben tartja az Ön személyes adatainak védelmét. Ezért nagyon szívesen megosztjuk Önnel, hogy milyen típusú cookie-kat használunk, és azt is, hogy miként akadályozhatja meg azt, hogy a cookie a számítógépén mentésre kerüljön, és ez milyen következményekkel jár az Ön számára, mint a weboldal felhasználója. A cookie-kat legfőképpen a szerverek vagy az adott weboldalak üzemeltetői továbbá az adott weboldalakon használt reklámrendszerek üzemeltetői dolgozzák fel. A cookie-kat a felhasználásukhoz szükséges ideig dolgozzák fel, azonban ennek maximuma a cookie keletkezésétől számított 1 év
   Oldalainkon a cookie-k négy típusát használjuk:
   1. Feltétlenül szükséges cookie-k
   Ezek a cookie fájlok feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy Ön böngészni tudja a weboldalt és használhassa az oldal speciális funkcióit, mint például a weboldalak biztonságos részéhez való hozzáférés. Lehetővé teszik például a bevásárlókosár használatát vagy a megrendelés állapotának ellenőrzését. Az állandó cookie-kat általában nem használják ebben a kategóriában, hacsak nem valóban szükségesek.
   2. Funkcionális cookie-k
   Ezek a cookie fájlok információkat gyűjtenek a felhasználó viselkedéséről. Lehetővé teszik például a bejelentkezési adatok megjegyzését, az adatok biztonságának biztosítását valamint, hogy biztosíthassuk oldalaink megjelenésének következetességét. Ezek a cookie-k a weboldal böngészésének befejezése után nem törlődnek ki.
   3. Teljesítményt növelő cookie-k
   A teljesítmény cookie-k információkat gyűjtenek arról, hogy Ön hogyan használja a weboldalakat. Ezeknek köszönhetően megérthetjük, hogy a látogatók hogyan használják weboldalainkat, majd ezt követően javíthatjuk oldalaink kinézetét, tartalmát és funkcióit.
   4. Speciális, ún. targeting cookie-k
   A reklám cookie-k lehetővé teszik a megosztást és a „Tetszik” jelölést. Továbbá információkat küldenek más internetes oldalak száma, hogy azok személyre szabhassák reklámjaikat az Ön érdeklődésének leginkább megfelelően.
   A cookie-k beállítása
   A webböngészők többsége támogatja a cookie-k kezelését. A böngésző beállítása során az egyes cookie-k manuálisan törölhetők, leállíthatók vagy teljes mértékben letilthatók. Megteheti azt, hogy csak bizonyos webhelyeken engedélyezi a cookie-kat. Oldalainkon egyszerűen és ingyenesen tilthatja le a cookie-k feldolgozását a böngészőjén keresztül. Ha a böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, akkor feltételezzük, hogy elfogadja a szervereink és weboldalaink által alkalmazott szabványos cookie-k használatát..
   További információk:
   http://www.youronlinechoices.com/hu/
   Analitikai eszközök
   A reklámszolgáltatások keretében weboldalaink analitikai eszközöket használnak. Ezeknek köszönhetően reklámkampányokat valósíthatunk meg, értékelhetjük az ügyfeleink viselkedését, figyelhetjük és rögzíthetjük a mobilalkalmazások hibáit.
   A Google Analytics
   A weboldalainkon böngésző ügyfeleink viselkedésének ellenőrzésére szolgál. A felhasználót kizárólag a cookie-k alapján értékeljük. Semmilyen más adatot nem használunk fel, és ennek köszönhetően a felhasználó anonimitása biztosított. Az eszköz használatát korlátozhatja vagy letilthatja a „reklámok beállítása” menüpontban, itt: https://www.google.com/settings/ads A személyes adatok védelméről és a Google szerződési feltételekről itt olvashat:
   https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.
   Facebook
   A marketing on-line kommunikáció hatékonyságának mérésére és az on-line reklám hatékonyabb testreszabására szolgáló eszköz a facebookon. További információk: https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/