Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató


A Stark-Strom Kft. szolgáltatóként és adatkezelőként munkája során nagy hangsúlyt fektet a birtokába jutott személyes adatok védelmére mind a megrendelők, mind a dolgozói tekintetében. A Stark-Strom Kft. a  vele kapcsolatba lépő ügyfelek személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az érdeklődők és a megrendelők személyes adatait csak addig tárolja, amíg az adott tevékenység és a törvényi előírás (NAV) azt megkívánja (nevek, telefonszámok, email címek). Amennyiben az ügyfél kéri, a törvény által meghatározott formában adatait töröli, azokat 3. személynek nem adja ki, kivéve, ha arról írásban nem nyilatkozik. Az adatokat kizárólag a munka megrendeléséhez és lebonyolításának céljára használja fel.

Az online kapcsolatfelvétel lényege, hogy Ön a weboldal igénybevételével tájékoztatásban részesüljön szolgáltatásainkról és az azzal kapcsolatos kérdésekről. E-mail címét és az esetlegesen megadott telefonszámát a kapcsolatfelvétel után maximum. 30 napon belül töröljük, kivéve, ha erről másképp nem nyilatkozik az ügyfél.

Cél Megőrzés időtartama
Árajánlat 6 hónap
Megrendelés 6 hónap
Számla Jogszabályi előírás
Szerződés 5 év
Munkafelvétel Jogszabályi előírás
E-mail cím 1 hónap
Telefonszám 1 hónap

Az Ön által megadott információkért, ill. azok valóságtartalmáért viszont semminemű felelősséget nem vállal cégünk.

Amennyiben a fentiek alapján úgy dönt, hogy a kapcsolatfelvétel során felmerülő adatait töröljük vagy módosítsuk (illetve amely tevékenységekre az adott törvény lehetőséget biztosít), kérjük írásban tegye meg, az alábbi e-mail címen: starkstromkft@gmail.com

Stark-Strom Kft. adatkezelője:

Erős Krisztián a cég tulajdonosa

Székhely: Esztergom, Táti út 28.

+36 30 919 2330

Mi minősül személyes adatnak?

Olyan adatok, amely alapján Ön azonosított vagy azonosítható a jelenlegi jogszabályi rendelkezések szerint. Ebből kifolyólag személyes adatnak minősül például az Ön neve, lakcíme vagy a számlaszáma, fogyasztási azonosítója.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a ennek elérésére alkalmas. Tehát csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig használható fel.

Személyes adata abban az esetben kezelhető, ha

 • ahhoz Ön mint érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez Ön írásban hozzájárul, vagy törvény elrendeli.

Tevékenységeink, amelyre az adatvédelem vonatkozik:

 • Megrendelés
 • Árajánlat
 • Számla
 • Szerződés
 • E-mail
 • Weblap

Tevékenységeink során az érintett adatok:

Kapcsolattartáshoz használt adatok:

 • E-mail cím
 • Telefonszám

Számlázáshoz elengedhetetlen adatok:

 • Költségviselő neve
 • Költségviselő címe

Látogatóazonosítók (sütik) alkalmazása

Weboldalunk kifejezetten a tájékozódást szolgálja, ezért a „sütik” (anoním jelsorozatok) használ, ezért felugróablakban található elfogadást követően tekinthetik meg azt. Az erről készült tájékoztatást itt olvashatja el a látogató. Az elfogadás a látogató beleegyezését jelenti.Tájékoztatjuk, hogy a cookie (anonim látogatóazonosító) nem alkalmas az Ön személyének azonosítására, nem gyűjt személyes adatot, kizárólag az Ön eszközének technikai adatát érzékeli. ezért Ön nem köteles elfogadni azt. A cookie használatára vonatkozó részletes tájékoztató az oldalt található linken férhető hozzá. Amennyiben Ön ezt kifejezetten elfogadja ezek használatát a weboldalunkon felugró ablakban teheti ezt meg.

 A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Milyen lehetőségeim vannak az adatkezelővel kapcsolatban?

 • Tájékoztatást kérhetek személyes adatainak kezeléséről.
 • Kérhetem személyes adatainak helyesbítését.
 • Kezdeményezhetem a törlését a személyes adataimnak (kivéve a kötelező adatkezelést).
 • Tiltakozhatok személyes adataim kezelése ellen.

Mit kell tennie az adatkezelőnek részemre?

 • Meghatározott időtartamon belül tájékoztatnia kell a jogszabálynak megfelelően (legfeljebb 15 napon belül).

Hova fordulhatok még ilyen jogsértés esetén?

 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
 • Bírósághoz (Célszerű az adatkezelőt írásban tájékoztatni a személyes adataival kapcsolatos panaszáról, mielőtt elndítjuk az eljárást).

Milyen alapfogalmakat érdemes tisztázni?

 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 •  személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 • különleges adat:
  a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,

  b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
 • adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Törvényi háttér:

 • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • Az Európai parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete